Treball amb famílies

Treball amb les famílies: Per l’èxit escolar.

families1rfamilies2nfamilies3r

“El centre promourà activitats per donar un suport formatiu i d’intercanvi d’experiències sobre estratègies educadores a les famílies.

….la família té l’obligació d’assistir a totes les reunions que es convoquin”

Aquests són compromisos derivats de la Carta de Compromís de l’institut.

El Centre intenta donar desposta i satisfacció a aquest objectiu mitjançant, entre d’altres actuacions, de la convocatòria a les famílies en tres moments al llarg del curs, on cada ED decidirà els temes a tractar. Sempre relacionats amb l’acompanyament que la família ha de fer a l’alumne per a obtenir l’èxit educatiu.

Aquesta experiència es va iniciar durant el curs 2013-14 amb els alumnes de 1 ESO.

Durant el curs 2014-15 es va aplicar als alumnes de 1 i 2 ESO

Durant el curs 2015-16, seguint un creixement natural, volem que arribi fins les famílies dels alumnes de 3ESO.

Al llarg d’aquest període hem vist que té algunes dificultats: resposta de la família, dificultats del professorat per donar els continguts a les reunions….

El Centre s’organitza per tal de donar respostes positives a totes les dificultats:

S’inicia amb una acollida a les noves famílies, mes de juny, amb una primera sessió de tutoria mitjançant la tècnica del Replanteig (ICE UAB) La direcció anuncia aquest projecte de tutories i el lliga amb la Carta de Compromís.

S’explica el projecte a l’entrevista inicial del mes de setembre. Creiem que és un bon moment perquè el tutor/a faci una bona valoració del projecte.

Publicita aquestes reunions per mitjà d’un document/iman amb les dates i les hores. Aquest curs,15-16, també es farà.

El professorat prepara les reunions a les sessions de tutors personals i distribueix tasques preparatòries

Som conscients que pot generar algunes feines per a les que, pot ser, no estem tan preparats, i que requerirà un preparació dels continguts, materials, estructures de les xerrades …

Tot això lligat amb el Projecte de tutoria personalitzada: Escolta’m, veure Projecte, ens ha fet pensar que no estaria mal, de se possible, dedicar una part de la nostra dedicació horària a dur a terme aquests dos projectes i fem una reducció d’una hora quinzenal.

Resum dedicació del professorat als Projectes: Treball amb les famílies: Èxit escolar.

Tutoria personalitzada: Escolta’mtaula treball amb famílies