Club d’estudi

PROJECTE PER A LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS

El Club d’estudi: Ajuda entre iguals.

És una proposta que pretén donar resposta a:

La millora dels estudis i resultats d’aquells alumnes amb dificultats.

Implicació de tot l’alumnat en la vida del centre sentint-se útil.

Participants:

  • Alumnes de 1r d’ESO que per les seves dificultats a les àrees de matemàtiques o llengües, proposen els tutors personals, prèviament assessorats pels professors de les matèries.

Han de ser alumnes amb dificultats, no directament lligades a problemàtiques de tipus psicològics, que per sí mateixes impedeixen el normal seguiment del currículum.

L’alumne i la família hauran d’acceptar l’ajuda, a la vegada que hauran d’assumir el compromís d’assistència amb regularitat. Les faltes injustificades seran motiu per excloure’l del programa.

  • Alumnes Ajudants de cursos superiors, 4t i 1 Batx, amb solvència a les esmentades matèries.

  • Hauran de complir uns requisits que marcarà la direcció:

Bon nivell acadèmic

Absència de conflictivitat al centre.

Capacitat de treballar cooperativament

Seran proposats pel professorat de les diferents àrees.

Funcions i compromisos dels alumnes ajudants:

Es comprometen a mantenir un bon nivell en els seus estudis.

Supervisaran els deures i agendes dels alumnes encomanats.

Es mantindran en contacte amb l’equip de professorat: tutors personals i professors d’àrea dels alumnes encomanats.

Acudiran a les sessions, un dia a la setmana entre les 16 i 18h, d’ajuda als estudis i ajudaran a 3 alumnes assignats en la superació de les dificultats de la matèria.

Hauran de ser acceptats pels alumnes ajudats i comptar amb el permís del pares/representants legals.

  • Cap d’estudis com a coordinador del projecte.

Reunió periòdica amb el alumnes ajudants.

Reunió amb el professorat: tutors personals i professorat de les àrees.

Retribució dels alumnes ajudants:

Aquestes tasques rebran un doble reconeixement: el de l’agraïment per part de tota la comunitat educativa i amb la subvenció de part de la despesa del viatge de fi de curs.

clubestudi10