Alumnes ajudants. Ajudar ens ajuda.

Què són els alumnes ajudants?

El nom és força descriptiu: aquells que estaran atents als seus companys i també als companys nous que arriben al centre, amb aquells que es queden sols, aquells que “estan diferents”. Detectar canvis, conflictes. Promoure actuacions que millorin la convivència. Col·laborar amb la resta de companys en la cerca de solucions, en ajudar, en ajudar-nos.

Qui són?

Aquells que els seus companys els perceben una sensibilitat i manera de fer que els porta a confiar amb ells i, per això, han estat escollits.

I, com ho fem?

Queda clar que aquest potencial humà s’ha d’aprofitar. Els alumnes ajudants saben que els seus companys els han confiat una responsabilitat. Aquesta responsabilitat els reforça i els obliga, a la vegada. Però estan preparats per allò que els demanarem? Per això es van organitzar 16 hores de formació amb persones especialitzades en diferents aspectes relacionats amb el que ens trobarem: escolta activa, detecció i tractament del conflicte, diferents punts de vista, intervenció …

I ara, què?

Un cop formats cal començar la feina i fer-ne un seguiment. Els “alumnes ajudants” ja són una realitat.

Ara cal que els coneguem. Aquesta és la presentació a la Comunitat educativa, aquí la part més social i a les aules pels companys i professors.

No hem dit que n’eren 40 …

Mireu quin goig que fan!

Ajuda entre iguals: Els alumnes ajudants.

La millora de la convivència ha de ser un objectiu per al nostre institut donat que comporta múltiples beneficis per a tots els integrants de la comunitat educativa i influeix en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

L’àmbit de les relacions entre els companys ha estat abordat i és l’amistat un dels majors temes d’interès degut a la seva gran importància a l’hora de millorar la convivència. La intervenció dels alumnes ajudants, si actuen de manera voluntària i autònoma en els conflictes de relació i/o aprenentatge, es converteix en oportunitat de d’educació i desenvolupament moral. Des de la infància, com a receptors d’ajuda, anem guanyant autonomia i capacitat d’ajudar. Totes les persones construïm el nostre desenvolupament amb experiències d’ajuda.

Els sistemes d’ajuda porten i expressen valors de respecte, acceptació, cooperació. Quan ens referim als sistemes d’ajuda en l’educació es preposa portar els valors de l’amistat a l’organització del centre, configurant així xarxes d’ajuda que faciliten el desenvolupament integral de cada un dels seus membres.

Quan els alumnes ajudants s’aproximen als seus companys i propicien el diàleg, estan ajudant a que l’alumne gestioni per si sol el conflicte. A la vegada estan tendint ponts entre els que estan sols i la resta, propiciant vincles d’amistat. No es tracta d’imposar amics, però sí que ningú es quedi sol.

El nostre centre té una llarga experiència en l’ajuda. Per enumerar alguns projectes:

 • Projecte d’acollida: Joves guies

 • Projecte de mediació: La mediació entre iguals.

 • Treball cooperatiu: Interrelació entre ajuda i aprenentatge.

 • El club d’estudi: Ajuda entre iguals

En aquest curs ens proposem iniciar un altre projecte basat en l’ajuda: Tutoria entre iguals. Alumnes ajudants

Funcions dels Alumnes Ajudants

 • Acollir als alumnes nouvinguts.

 • Ajudar a aquells alumnes que se senten o sentim exclosos, amb dificultats de relació i comunicació.

 • Ajudar als companys quan algú es fica amb ells.

 • Estar atents a la vida del grup i detectar conflictes latents.

 • Promoure o participar en les activitats de millora de la convivència.

 • Ajudar als companys en aquelles situacions complicades en les que poden estar vivint i fomentar actituds d’ajuda en el grup.

 • Col·laborar amb la resta dels alumnes ajudants en la recerca de solucions a problemes d’altres grups. Participació en les reunions de l’Equip d’Alumnes Ajudants.

Totes aquestes són funcions que segur tots aquests alumnes farien per si sols. El centre el que fa és facilitar i organitzar-se per a facilitar la posada en acció i la coordinació dels diferents elements que intervenen en la prevenció i gestió dels conflictes. Aquestes actuacions no només han de ser pal·liatives, si no que han de ser més aviat preventives i proactives.

Formació dels alumnes ajudants:

 1. Presentació dels membres i contingut/idea de l’ajuda

  1. Presentació

  2. Expectatives dels membres

  3. Importància de les relacions

  4. Qualitats de l’ajuda i situacions susceptibles de necessitats d’ajuda.

  5. Deducció de les funcions i valors dels alumnes ajudants.

  6. Importància del valor de les relacions interpersonals.

 2. Aproximació al conflicte i els seus elements

  1. Conèixer el paper del conflicte en la vida

  2. Identificar els diversos elements del conflicte

  3. Abordatge del conflicte: diversitat d’opcions.

  4. Paper positiu del conflicte en la millora de la convivència i relacions socials

 3. La comunicació en el procés de l’ajuda.

  1. La informació es distorsiona depenent la interpretació que cada un fa. El paper del rumor en les relacions interpersonals.

  2. Conèixer la importància de la comunicació verbal i no verbal per a la prevenció i resolució del conflicte.

  3. Estils de comunicació: Passiva. Agressiva. Assertiva.

  4. Escolta activa

  5. Entrenament” d’habilitats comunicatives en els alumnes ajudants.

 4. Pràctica de l’ajuda

  4.1. Fases de l’ajuda.

 • Apropament.

 • Acompanyament

 • Aprofundiment.

 • Seguiment

4.2 Casos per a experimentar.

 1. Posada en funcionament del grup d’ajuda.

 1. Tres/quatre sessions al centre de 2 hores cada una (dimecres/divendres de 16h a 18h).