Treball amb famílies

families1rfamilies2nfamilies3r

Projecte Treball amb famílies: Èxit escolar

El centre promourà activitats per donar un suport formatiu i d’intercanvi d’experiències sobre estratègies educadores a les famílies.

….la família té l’obligació d’assistir a totes les reunions que es convoquin”

(Carta de compromís)

El Centre vol donar resposta i satisfacció a aquest objectiu mitjançant, entre d’altres actuacions, la convocatòria a les famílies en tres moments al llarg del curs. Cada ED decideix els temes a tractar, sempre relacionats amb l’acompanyament que la família ha de fer a l’alumne per a obtenir l’èxit educatiu.

Aquesta experiència es va iniciar durant el curs 2013-14 amb els alumnes de 1r ESO i cada curs, seguint un creixement natural, ens ha arribat a tota l’etapa, és a dir, fins a 4t d’ESO.

Al llarg d’aquest període han anat sorgint dificultats i la necessitat de tots de donar respostes als neguits canviants de la comunitat educativa.

El Centre s’organitza per tal de donar respostes positives a aquestes necessitats

S’inicia amb una acollida a les noves famílies, mes de juny, amb una primera sessió de tutoria mitjançant la tècnica del Replanteig (ICE UAB)

  • La direcció anuncia aquest projecte de tutories i el lliga amb la Carta de Compromís.
  • S’explica el projecte a l’entrevista inicial del mes de setembre. Creiem que és un bon moment perquè el tutor/a faci una bona valoració del projecte.
  • Publicita aquestes reunions per mitjà d’un document/imant amb les dates i les hores.
  • El professorat prepara les reunions a les sessions de tutors personals per a poder atendre de manera consensuada i uniforme totes les famílies.
  • Les famílies participen de forma activa a les dinàmiques que els/les tutors/es preparen per a conscienciar de la feina que fan els seus fills a l’aula . Aquestes dinàmiques pretenen ajudar els pares per tal que puguin ajudar els seus fills.

  • A 4t cobren especial importància les reunions destinades a l’orientació de l’alumne en el seu futur per a seguir obtenint l’èxit formatiu.