Carta de compromís i documentació

La Carta de Compromís Educatiu.

La Carta de Compromís Educatiu (CCE) és una eina molt potent que uneix alumnes, famílies (menors d’edat) i institut, com a comunitat educativa, per aconseguir la implicació de tots/es en l’atenció a llurs fills/es i per aprofundir en l’excepcional tasca que es realitza en la tutoria i l’orientació, sobretot pel que fa a posar en valor què oferim com a servei públic d’ensenyament de Catalunya i què s’espera de tots/es per aconseguir l’èxit: la cohesió social i la millora en el rendiment acadèmic i en els resultats educatius.

És l’expressió del compromís inequívoc que adquireixen l’institut, les famílies (menors d’edat) i els alumnes, d’acord amb els principis i valors educatius recollits al Projecte Educatiu de Centre, per garantir la cooperació mútua en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de l’acció educativa, un acte de corresponsabilitat, implicació, participació i complicitat en la vida de l’institut per tal de dur a terme una acció educativa coherent i coordinada pel desenvolupament personal, acadèmic i social de cada alumne/a.

L’objectiu de la Carta de Compromís Educatiu és implicar els/les alumnes i les famílies (menors d’edat) en el compliment de llurs deures i responsabilitats, així com en el coneixement dels seus drets, d’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament de Centre.

I les finalitats que persegueix la seva implementació són les següents:

  1. a)Potenciar i enfortir la relació entre els/les alumnes, les famílies (menors d’edat) i l’institut, mitjançant la informació i la comunicació fluïda i continuada des de la tutoria de tots/es els/les professors/es.
  2. b)Implicar les famílies (menors d’edat) en l’esforç compartit per aconseguir l’èxit educatiu de llurs fills/es i el seu desenvolupament i creixement com a persona.
  3. c)Conscienciar-nos de les responsabilitats compartides i en especial de la dels/ de les alumnes en l’estudi, l’esforç i el treball necessari per a l’èxit educatiu.
  4. d)Contribuir a la convivència i al bon clima escolar.
  5. e)Compartir els principis i els continguts del Projecte Educatiu de Centre.
  6. f)Facilitar el coneixement de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre per a l’exercici a l’exercici dels seus drets i l’acompliment dels deures.
  7. g)Enfortir el sentiment de pertinença a la comunitat educativa de l’institut.
  8. h)Impulsar i afavorir la participació i implicació en la vida del centre i els seus òrgans de participació.

Els/les professors/es tutors/es personals dels/de les alumnes són els responsables de realitzar el seguiment de l’acompliment dels compromisos de la Carta de Compromís Educatiu.

Trobareu la carta de compromís i altres documents que pugueu necessitar a la pestanya “Secretaria” o clicant aquí.