Carta de presentació

Presentació:

L’Institut Josep Puig i Cadafalch és un centre públic, situat en un turó a la part nord-oest de la ciutat de Mataró. Consta de dues seus: l’edifici principal al carrer Sant Josep de Calassanç 16 (antiga escola Cerdanyola) i l’edifici Roques Albes al c/ Galícia.

S’imparteixen els estudis d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat amb les modalitats científic-tecnològic i humanístic-social, Cicles Formatius  de Grau Mitjà (Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Perruqueria i Cosmètica Capil·lar) Cicles formatius de Grau Superior (Educació Infantil i Integració Social).

El centre disposa de ½ dotació d’Aula d’Acollida i 1,5 de SIEI.

La nostra comunitat educativa està formada per 800 alumnes, 88 professors, 2 administratives, 3 subalternes i un grup de professionals externs que col·laboren en els diferent àmbits de treball (el psicopedagog de l’EAP, la Tècnica  d’Integració Social,  monitors del suport a l’estudi,  bibliotecari i monitors d’activitats extraescolar…)

La missió

La raó de ser de l’Institut Josep Puig i Cadafalch és educar el nostre alumnat, perquè els permeti:

 • viure i conviure en una societat dinàmica, complexa i diversa,
 • integrar-se en un procés de formació contínua
 • conèixer-se i desenvolupar les seves habilitats socials de manera eficaç i satisfactòria; és més, i fer-ho en el marc d’una comunitat educativa, que aculli, integri i reforci els diferents agents que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge: alumnat, famílies, administració, professorat i empreses.

 La visió

L’Institut Josep Puig i Cadafalch vol ajudar a créixer ,en benestar i dignitat, l’alumnat del nostre centre i s’orienta a oferir-se com a espai de desenvolupament personal, educatiu, professional i comunitari per tal de poder assolir els seus objectius satisfactòriament i arran d’això esdevenir un referent educatiu a la ciutat de Mataró.

Els valors

Cal aconseguir la implicació activa de l’alumnat fomentant la seva autonomia i responsabilitat, basant totes les actuacions en el respecte i la col·laboració entre tothom.

Els nostres valors de referència són:

Convivència: promoure la millora col·lectiva a través del reconeixement de l’altre i la gestió dels conflictes de manera activa i igualadora, oferint un model de desenvolupament de la vida al centre basat en el respecte a les persones i l’espai.

 • Autonomia: volem aconseguir persones lliures i per això han de ser capaces de pensar, decidir i dur a terme les actuacions adequades per a resoldre qualsevol situació, millorant així no només l’autopercepció de l’alumnat sinó també la de tota la comunitat.
 • Responsabilitat: prendre consciència de la nostra posició, les nostres decisions i de les conseqüències d’aquestes és necessari per a un aprenentatge eficaç i un desenvolupament personal i social equilibrat.
 • Compromís: en la nostra comunitat educativa el compromís per la nostra missió i visió és el lligam que tenim amb tots els agents implicats. Junts podem desenvolupar i participar en la formació activa i en l’aprenentatge de l’alumnat , alhora que tenim cura que es respectin l’articulació entre drets, deures i normes que permeten el funcionament del centre.
 • Cooperació: com tota comunitat, la nostra és diversa; el reconeixement de l’altre i de nosaltres mateixos en les nostres potencialitats i mancances fa que es doni especial importància al treball per a la cohesió del grup, així com generar teixit d’ajuda i suport mutu per aconseguir les fites que ens proposem entre tots i totes.
 • Respecte a l’altre: reconèixer l’altre i el seu dret a ser valorat per si mateix i en les seves característiques personals, posant en valor precisament aquells aspectes que ens enriqueixen com a comunitat i que afavoreixen el desenvolupament dels nostres objectius. Fer, mitjançant la nostra tasca, que en la nostra comunitat es desenvolupin bones persones, que esdevinguin ciutadans i ciutadanes que pensin en igualtat que actuïn amb justícia, i que siguin capaços i capaces d’entendre altres maneres de ser i fer.
 • Respecte a l’entorn: basat en el reconeixement de la nostra pertinença a l’espai públic, que compartim amb responsabilitat i sostenibilitat. Despertar i mantenir en tots els grups d’interès el compromís de respectar la natura, i prendre consciència de l’impacte de la tecnologia, el malbaratament alimentari, la contaminació i l’ús de recursos naturals exhauribles, tot i saber que l’institut ha d’adaptar-se a les noves necessitats dels agents implicats i de la societat en general.

 Els nostres objectius:

Entenem que la tasca educativa que el centre realitza ha d’estar adreçada a aconseguir dues fites importants i complementàries. Per una banda ha de proporcionar el nivell d’instrucció necessari per poder integrar-se eficaçment en el món cultural i professional i per l’altra ha de proporcionar la formació bàsica necessària per viure en comunitat i conviure amb plenitud.

Volem que el nostre institut sigui un centre on es fomenti i s’afavoreixi:

 • La formació de l’alumnat d’una manera competencial – tant pel que fa a coneixements com a habilitats- d’acord amb els seus interessos i amb les necessitats i requeriments socials.
 • L’adquisició dels mitjans que permeti que cada alumne progressi al màxim de les seves capacitats, amb l’assoliment de teories, procediments, actituds i eines de treball intel·lectual necessàries per continuar aprenent.
 • La integració amb l’entorn on els nois i les noies esdevinguin ciutadans amb esperit crític, responsables i compromesos. 
 • L’ús social del català dins de la comunitat educativa i de l’entorn.
 • La projecció a l’ exterior, fomentant la participació en el coneixement d’altres realitats i l’aprenentatge i l’ús d’altres llengües
 •  L’ús de les tecnologies de la informació i que aquestes estiguin a l’abast de tothom dins de l’aula, com una eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats.
 • Que l’institut estigui considerat un referent cultural i de cohesió al barri i al municipi.
 • Un clima acollidor i motivador, tot afavorint la formació i la tasca del professorat.
 • La participació de tots els membres de la comunitat educativa.
 • La col·laboració amb les institucions i les empreses de la ciutat.

Per aconseguir tots aquests objectius comptem amb tota la comunitat: famílies, professorat i col·laboradors externs i interns que ens permetran aconseguir obtenir els millors resultats. Per això

L’INSTITUT JOSEP PUIG I CADAFALCH ÉS UNA COMUNITAT QUE EDUCA

Rosa M Betran, directora