Ciències Experimentals

Com a departament de ciències experimentals el nostre objectiu, és aconseguir que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic.

Pretenem que l’alumnat visqui i gaudeixi de la ciència incentivant el seu innat esperit crític davant del món que els envolta. És per això que les classes de 1r i 2n d’ESO es fan majoritàriament al laboratori i els alumnes de 3r i 4t el visiten setmanalment.

Les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l’activitat científica.

Ser competent en aquest àmbit permet actuar i respondre, aportant proves, algunes preguntes genuïnes que els alumnes es poden formular i que saben reconèixer com a científiques.

L’objectiu és que l’alumnat adquireixi la competència científica, que els permet raonar i que contribueixi a l’educació global dels alumnes perquè els fa capaços d’actuar de manera reflexiva davant de situacions que es consideren rellevants en la seva vida quotidiana.