Consell Escolar

Es prorroga el consell escolar actual de forma transitòria durant aquest curs 2020-2021 i fins a la celebració de les eleccions durant el primer trimestre del curs 2021-2022.

  1. Les persones representants de tots els sectors que finalitzaven el mandat continuaran exercint fins a les properes eleccions per mantenir la participació de cada sector de la comunitat educativa.
  2. Quan no sigui factible mantenir els membres actuals (renúncies d’alumnes, de pares i mares, jubilacions, vacants, cessaments i d’altres): cal substituir el o la representant per la persona que en les darreres eleccions va quedar en situació de suplent o reserva, sempre que aquesta segueixi mantenint els requisits que la van fer ser elegible com a representant. El seu nomenament ha de ser només per al període transitori, fins la celebració de noves eleccions.
  3. Quan no sigui viable la substitució exposada en el punt 3, i sempre que hi segueixi havent representació del sector corresponent, es podria deixar el lloc vacant fins a la celebració de noves eleccions.
  4. En el cas que no hi hagi representació del sector o que aquesta quedi molt minvada, el consell escolar ha de preveure a les seves normes, que es recullen a les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC), un mecanisme de substitució de manera que no impliqui un procés electoral amb votacions presencials per exemple: elegir per sorteig entre els membres del sector que figuren en el cens, o bé seleccionar representants per criteris d’edat, antiguitat, o d’altres.

Composició del Consell Escolar

Director/a Rosa Maria Betran Sanchez
Cap d’estudis Joan Zamora Jiménez
Secretari/ària Anna Bordes Mir

Representant de l’Ajuntament

Marta Villaronga

Representant de l’alumnat

Víctor Cámara Donaire

Representant de l’alumnat

Martí Rodríguez Illa

Representant de l’AMPA

Miguel Angel Gallardo Villanueva

Representant de pares i mares

Anna Maria Ordoñez Moreno

Representant de pares i mares

Maria Jesús Barquero Lanti

Representant del PAE

Anna Guardiola Cadilla
Representant del PAS Sílvia Alvarez Rodríguez
Representant del professorat Xavier Rosa Molera
Representant del professorat Coral Rosselló Sans
Representant del professorat Lorena Anido Pérez