Criteris d’avaluació ESO

Els criteris generals d’avaluació d’ESO, que consten en el Projecte Educatiu de Centre són:

Criteris generals

Els criteris d’avaluació específics de cada matèria són els següents:

Àmbit lingüístic

Àmbit matemàtic

Àmbit digital

Àmbit social

Àmbit artístic

Àmbit cientifico-tecnològic

Àmbit d’educació física

Àmbit de cultura i valors

Àmbit personal i social

3r trimestre curs 2019-20

Objectius i criteris d’avaluació del 3r Trimestre (abril-juny) 2020