Economia i FOL

OPTATIVES A L’ESO

Matèria optativa de 3r d’ESO Emprenedoria
L’objectiu d’aquesta optativa és aconseguir que l’alumne/a adquireixi, d’una banda, nocions significatives sobre el mercat, els seus elements i els seus mecanismes de funcionament. En el desenvolupament de la matèria s’analitzaran qüestions generals d’introducció a l’economia (ciència de l’escassetat), així com qüestions relacionades amb el mercat i la realitat econòmica. Es consideren prioritats l’actitud crítica davant les propostes econòmiques i les estructures actuals del mercat.

Matèria optativa de 4t ESO: ECONOMIA

De què va la matèria

La diversitat de situacions i problemes econòmics que ha d’afrontar qualsevol persona al llarg de la seva vida és, en les societats occidentals, cada vegada més complexa. Durant la seva vida, les persones han de prendre multitud de decisions en l’exercici de diversos rols com a consumidor, treballador, empresari, inversor o estalviador, i moltes d’aquestes decisions són molt importants per a la seva vida personal i familiar.A més d’aquesta dimensió personal, els problemes econòmics tenen també una clara dimensió social. La inflació, l’atur o el dèficit públic són temes de debat en la societat actual i objecte de propostes per part dels diferents grups socials i polítics. D’ aquestes propostes, en una societat democràticament avançada, cal que els ciutadans en tinguin una valoració raonada i un posicionament davant de les diferents alternatives.

Què farem?
 Treballarem amb l’estudi de casos. Proporcionarem dades relatives a una situació o problema, per exemple, una empresa o un país, amb l’objectiu d’analitzar-ne un determinat aspecte, tot aplicant els conceptes treballats anteriorment.

Farem simulacions. Primer, cal proporcionar una informació de context i informar sobre “les regles de joc” o normes de funcionament del model. Per exemple, es pot simular el comportament econòmic d’un país, analitzant la situació del país i prenent un seguit de decisions, que un cop aplicades s’hauran d’analitzar de nou.

Jocs de rol, que pretenen proporcionar un lligam entre la teoria i l’aplicació a la realitat. Es tracta, per exemple, de dir “què faries tu?”, per tal que et puguis situar en la posició de l’altre. El rol que es pot prendre dependrà del moment, però potser de consumidor, oferent de factors,… però, bàsicament, servirà per a analitzar els conflictes d’interessos que es produeixen en el funcionament de l’economia real.

Per a què ens servirà?
 Primer de tot, perquè puguis tenir un raonament econòmic bàsic i coneixements globals sobre el funcionament del sistema econòmic.

Posteriorment per orientar-te a un ventall d’estudis posteriors, estudis que, per altra banda, constitueixen un dels grups amb més demanda dins del conjunt d’estudis relacionats amb les ciències socials, les matemàtiques, la tecnologia o l’administració i gestió  de l’empresa.

MÒDUL PROFESSIONAL DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

El mòdul professional Formació i Orientació Laboral te com a finalitat facilitar als alumnes els coneixements bàsics en relació als drets fonamentals de les persones, drets laborals dels treballadors, relacions laborals, contractes, procés de recerca de feina i riscos laborals.

MÒDUL PROFESSIONAL D’EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

El mòdul professional Empresa i Iniciativa Emprenedora te com a finalitat facilitar als alumnes els coneixements bàsics en relació a les empreses, tipus, creació…així com també fomentar el seu esperit emprenedor ja que emprendre és essencial per buscar alternativa al treball per compte aliena.

MATÈRIA D’ECONOMIA DE BATXILLERAT

Durant la seva vida, l’individu ha de prendre multitud de decisions en l’exercici de diversos rols com a consumidor, treballador, empresari, inversor o estalviador, i moltes d’aquestes decisions són d’una gran transcendència per a la seva vida personal i familiar.

A més aquesta dimensió personal, els problemes econòmics tenen també una clar dimensió social. La inflació l’atur o el dèficit públic són temes de debat en la societat actual i objecte de propostes per part dels diferents grups socials i polítics.

En relació a la formació, l’estudi de l’economia en el batxillerat contribueix a preparar i a orientar per un ampli ventall d’estudis superiors, estudis que, per altra banda, constitueixen un dels grups amb més demanda dins del conjunt dels estudis superiors.

MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ D’EMPRESA DE BATXILLERAT

L’empresa és, avui en dia, una realitat bàsica i fonamental en el sistema econòmic i en el sistema d’organització social en què estem immergits.

L’alumne de batxillerat, que en un futur més o menys proper es podrà integrar com a treballador/a d’una empresa o convertir-se en el seu propi empresari ha de millorar els seus esquemes de raonament personal, potenciar la iniciativa personal, obtenir i tractar la informació, avançar en la millora de l’organització del treball personal, aprendre a treballar en equip. Són aspectes que es proposen treballar des de la matèria, aplicant-los a les situacions reals que es donen en les empreses.

MATÈRIA OPTATIVA ESTADA A L’EMPRESA DE BATXILLERAT

Estada a l’Empresa és una matèria optativa que es cursa a 2n de Batxillerat i que te com a objectiu general donar a conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral, a l’hora que es configura com a eina per a la seva formació i l’orientació laboral.

D’una manera més concreta, ajuda a l’alumnat a:

  • Adaptar-se d’una manera responsable a les normes de funcionament del centre de treball.
  • Adquirir informació per enfocar el futur acadèmic i professional.
  • Desenvolupar una progressiva autonomia, organització i iniciativa.
  • Prendre contacte amb el món de l’empresa.
  • Desenvolupar aquelles capacitats vers les quals l’alumne/a mostra predisposició i interès