Educació Física

La matèria d’Educació física a l’ESO contribueix al desenvolupament de les competències de l’alumnat, tot articulant-se en cinc grans àmbits d’actuació:

  • Salut i activitat física
  • Jocs i Esports
  • Expressió corporal
  • Activitats de lleure en un entorn sostenible
  • Actituds i valors durant la pràctica d’activitats fisicoesportives

Aquestes competències es van desenvolupant i fixant mitjançant uns objectius i continguts concrets en les diferents etapes del procés educatiu de l’alumnat de forma progressiva i adaptada durant tot aquest gran període de quatre anys.

El Departament d’Educació Física vetlla perquè aquesta matèria tingui un paper primordial en el desenvolupament de les competències pròpies i transversals, centrant-se en la cura del cos, en la salut, en la millora corporal, la forma física i en l’ús constructiu del temps de lleure mitjançant la pràctica d’activitats esportives individuals i col·lectives. Així mateix, al final de l’ESO els nois i noies hauran assolit la comprensió dels beneficis que proporciona la pràctica d’activitat física sistemàtica i conjuntament amb les eines que han adquirit podran organitzar-se la pròpia pràctica esportiva de forma autònoma.

Per aconseguir i polir les competències pròpies de la matèria es realitzen al llarg del curs projectes i sortides amb l’objectiu comú de consolidar una educació integral al voltant de l’experiència acumulada.

Projectes i sortides d’Educació Física:

  • 1r d’ESO Activitats dirigides-Activitats aquàtiques- Atletisme (Projecte Entorn)
  • 3r d’ESO Activitats de lleure a la natura (Sortida casa de colònies)
  • 4t d’ESO Dansa contemporània (Projecte Mapa de Ball)