Equip docent d’ESO

L’equip docent d’un nivell està format pel professorat que imparteix matèries comunes que es cursen durant tot el curs en aquell nivell, i també les optatives en el cas de 3r i 4t d’E.S.O. Dins d’aquest professorat es trobaran els/les tutors/es de grup i personals, el coordinador del nivell i un representant de les comissions de convivència i de pedagògica i , si és possible, un de direcció.

L’equip docent es reuneix mensualment amb els següents objectius:

▪ Fer el seguiment de les dinàmiques dels cursos corresponents, i decidir i organitzar actuacions adreçades a millorar-les.

▪Fer el seguiment del comportament i aprofitament acadèmic dels/les alumnes individuals, i decidir i organitzar actuacions encaminades a fer-los evolucionar positivament. En aquest apartat, estaria inclòs, a l’E.S.O, revisió de l’alumnat assignat al suport a l’estudi.

▪ Analitzar els conflictes en els cursos o de l’alumnat en particular, i proposar mesures per al seu tractament.

▪ Revisar les sortides de cada nivell a l’inici de curs.

▪ Col·laborar en l’organització d’aquelles activitats especials que estiguin adreçades als seus grups-classe (conferències, actes, sortides…).

▪ Proposar, amb l’assessorament adequat, les formes concretes d’atenció a la diversitat.

▪ Revisar l’oferta definitiva de matèries optatives a l’inici de curs.

▪ Fer l’adjudicació definitiva de les matèries optatives de cada quadrimestre.

▪ Realitzar les avaluacions trimestrals. I també, a l’ESO i 1r de batxillerat, la preavaluació durant el primer trimestre.