Proves de compleció ESO

Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa) 

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius; a cada centre es constitueix una junta d’avaluació formada per professorat de quart d’ESO i presidida pel coordinador pedagògic. 

Inscripció 

Abans que s’obri el període d’inscripció, els centres publiquen al tauler d’anuncis o al web els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar entre el dia 3 i el 14 de febrer a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

El centre publica les llistes de persones admeses i excloses, que es podrà consultar entre el dia 17 al 21 de febrer. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

Realització de la prova

Les proves es realitzaran durant el mes de març, segons el calendari següent:

Calendari de proves de compleció d’ESO

El dia de la prova, els alumnes han de portar l‘original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora. 

Qualificacions

La llista d’aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publicarà al tauler d’anuncis dels centres deu dies lectius després de les proves. Els alumnes que aprovin totes les matèries pendents obtindran el títol de graduat en ESO.

Els alumnes, els seus pares, mares o tutors legals poden reclamar contra les qualificacions obtingudes en una o més matèries i contra les decisions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’hagin adoptat. La reclamació es pot cursar durant els tres dies hàbils següents a la data de publicació de les actes al tauler d’anuncis, davant la direcció del centre, la qual convocarà una reunió extraordinària de la junta d’avaluació. Aquesta pren, per majoria simple, la decisió que confirmarà o modificarà els resultats, en un termini de 48 hores. 

Requisits:

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acrediti):
    – tenir un contracte laboral que els impedeixi d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
    – trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o ser esportista d’alt rendiment.

2. Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).

3. Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presentin a les proves.

Criteris d’avaluació de llengua i literatura castellana

Criteris d’avaluació d’Anglès

Criteris d’avaluació de Llatí

Criteris d’avaluació de Matemàtiques

Més informació a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/