Import del curs actual

IMPORT DEL CURS 2019-20 ACORDATS PEL CONSELL ESCOLAR SOBRE LES APORTACIONS VOLUNTÀRIES DE LES FAMÍLIES
Material escolar (aportacions per a programes educatius) 80 €/alumne
Activitats complemetàries
CICLES FORMATIUS PICC, ISO, EI i 2n APSD 40 €/alumne
CICLES FORMATIUS de 1r APSD 20 €/alumne
ESO i BATXILLERAT es paga en funció de les activitats no hi ha un preu únic
Quota AMPA: 15 € cada curs