Carta de presentació

Presentació:
L’Institut Josep Puig i Cadafalch és un centre públic, situat en un turó a la part nord-oest de la ciutat de Mataró. Consta de dues seus: l’edifici principal al carrer Sant Josep de Calassanç 16 (antiga escola Cerdanyola) i l’edifici Roques Albes al c/ Galícia.

S’imparteixen els estudis d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat amb les modalitats científic-tecnològic i humanístic-social, Cicles Formatius  de Grau Mitjà (Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Perruqueria i Cosmètica Capil·lar) Cicles formatius de Grau Superior (Educació Infantil i Integració Social) i PFI  d’Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica.

El centre disposa de ½ dotació d’Aula d’Acollida i 1,5 d’Unitat Suport Educació Especial.

La nostra comunitat educativa està formada per 750 alumnes, 64 professors, 2 administratives, 3 subalternes i un grup de professionals externs que col·laboren en els diferent àmbits de treball (el psicopedagog del’EAP, la Tècnica  d’Integració Social,  monitors del suport a l’estudi,  bibliotecari i monitors d’activitats extraescolar…)

La missió

El projecte educatiu de l’institut Josep Puig i Cadafalch  té com a finalitat aconseguir la millor qualitat possible en l’educació dels nostres alumnes, de manera que esdevinguin ciutadans autònoms, responsables, compromesos, solidaris, respectuosos amb els altres i l’entorn, amb la societat i la cultura que li és pròpia, competents en les habilitats socials i personals que, d’una banda, els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i, de l’altra, integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida. Per aconseguir-ho cal coordinar i optimitzar els recursos i les actuacions en tots els estaments del centre.

Educar per a la convivència als nostres alumnes significa fer-los progressar en els seus mecanismes d’autoregulació de conducta, marcant uns límits clars que serveixin per regular la seva actuació i serveixin com a marc de referència i aprofitar els possibles conflictes per estimular la reflexió sobre les causes i les conseqüències, ajudant a l’alumnat a generar comportament i actituds adients.

Dins del nostre projecte la col·laboració amb les famílies esdevé imprescindible per aconseguir-ho. És per això que dediquem una especial atenció a la comunicació entre el centre i la família i al seguiment de l’alumnat de manera individualitzada, sistemàtica i permanent a través de la tutorització personalitzada per ajudar-lo a madurar com a persona.

 La visió

Entenem que actualment un dels reptes més importants de l’educació és formar alumnes per a una convivència de qualitat en el marc d’una societat democràtica, especialment davant el repte creixent que suposa la coexistència de diferents cultures. Tot plegat ens fa veure la necessitat d’una formació que no només sigui sòlida, completa i equilibrada, sinó que ha de fer possible la imprescindible formació permanent del ciutadà al llarg de tota la seva vida.

L’institut Puig i Cadafalch rep alumnes d’arreu de la ciutat de Mataró per cursar estudis d’ESO i Batxillerat i també de tota la comarca per cursar estudis de Formació Professional. Aquests alumnes constitueixen una gran diversitat tant a nivell cultural com socioeconòmic. Això és una riquesa que ens beneficia a tots i considerem que el nostre centre és acollidor i integrador, on tota la comunitat educativa participa activament per aconseguir que tothom se senti còmode i valorat desenvolupant les seves capacitats.

El professorat que hi treballa participa de manera continuada en cursos de formació i innovació per aconseguir la millor preparació a fi de millorar els resultats educatius dels seus alumnes.

Els valors

 La formació dels valors només podrà tenir lloc en un clima de centre que cultivi aquests valors, els reculli i els posi en funcionament. Les persones adultes de la comunitat educativa del centre hi tenim una gran responsabilitat, ja que els valors constitueixen la base on es fonamenta la personalitat de l’individu.

Per nosaltres són:

 • La tolerància i el respecte a tots els membres de la comunitat educativa basant-se en el principi del dret a la integritat, dignitat i llibertat d’expressió.
 • La defensa dels drets humans i la no discriminació per motius de raça, religió o gènere.
 • La no tolerància a la violència ni verbal, ni física ni psíquica.
 • La promoció del treball en equip i cooperatiu.
 • La mediació i el diàleg com a mitjà per resoldre conflictes.
 • L’esforç i la responsabilitat per la feina ben feta.
 • El respecte pel medi ambient i per la seva sostenibilitat.
 • La participació democràtica en la vida del centre.
 • La cultura de la pau i l’equitat.
 • L’esperit crític, el raonament i la autoexigència.
 • La defensa de la cultura i de la llengua.

 Els nostres objectius:

Entenem que la tasca educativa que el centre realitza ha d’estar adreçada a aconseguir dues fites importants i complementàries. Per una banda ha de proporcionar el nivell d’instrucció necessari per poder integrar-se eficaçment en el món cultural i professional i per l’altra ha de proporcionar la formació bàsica necessària per viure en comunitat i conviure amb plenitud.

Volem que el nostre institut sigui un centre on es fomenti i s’afavoreixi:

– La formació de l’alumnat d’una manera competencial – tant pel que fa a
coneixements com a habilitats- d’acord amb els seus interessos i amb les
necessitats i requeriments socials.

– L’adquisició dels mitjans que permeti que cada alumne progressi al màxim de les seves capacitats, amb l’assoliment de teories, procediments, actituds i eines de treball intel·lectual necessàries per continuar aprenent

– La integració amb l’entorn on els nois i les noies esdevinguin ciutadans amb esperit crític, responsables i compromesos.

– L’ús social del català dins de la comunitat educativa i de l’entorn.

– La projecció a l’ exterior, fomentant la participació en el coneixement d’altres realitats i l’aprenentatge i l’ús d’altres llengües
– L’ús de les tecnologies de la informació i que aquestes estiguin a l’abast de tothom dins de l’aula, com una eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats.
– Que l’institut estigui considerat un referent cultural i de cohesió al barri i al municipi.
– Un clima acollidor i motivador, tot afavorint la formació i la tasca del
professorat.
– La participació de tots els membres de la comunitat educativa.

– La col·laboració amb les institucions i les empreses de la ciutat.

Per aconseguir tots aquests objectius comptem amb tota la comunitat: famílies, professorat i col·laboradors externs i interns que ens permetran aconseguir obtenir els millors resultats. Per això

L’INSTITUT JOSEP PUIG I CADAFALCH ÉS UNA COMUNITAT QUE EDUCA

Rosa M Betran, directora