Oferta Formativa

     

ESO  

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.


Batxillerat

Hi ha dues modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

 


   

 FORMACIÓ PROFESSIONAL 

A l’institut Josep Puig i Cadafalch impartim la formació professional corresponent a dues famílies: Serveis Socioculturals i a la Comunitat i Imatge Personal.Família Imatge Personal:

CFGM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

Família Serveis Socioculturals i a la comunitat:

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

CFGS Integració Social

CFGS Educació Infantil

El nostre projecte educatiu té com a finalitat principal l’adquisició per part de l’alumnat de les competències professionals pròpies de cada cicle, de forma que al finalitzar els seus estudis, l’alumnat sigui capaç d’incorporar-se al món laboral amb les eines necessàries per desenvolupar la seva feina de forma autònoma, eficaç i responsable.

Per aconseguir-ho, des dels diferents equips docents, pensem que és indispensable afegir, a aquestes competències, el treball integral i transversal d’altres aprenentatges necessaris en el nou món laboral: habilitats socials, eines de comunicació, capacitats clau…

La Formació Professional del segle XXI necessita dedicar temps a una formació més generalitzada, una formació lligada a la persona, que potenciï la seva auto formació i la dotació a l’alumnat de competències personals i socials donades les noves característiques del mercat laboral (temporalitat, canvis constants, necessitats del mercat…). Eines i recursos que l’alumnat ha d’assolir al llarg de la seva formació amb nosaltres.

A través de les diferents accions programades al nostre Pla d’Acció Tutorial, treballem amb l’alumnat tant de forma grupal com individual, donant-los suport en la seva orientació professional i personal, per tal de poder ajudar-los a resoldre conflictes abans que es manifestin, atendre la seva diversitat, etc. I ho fem a través de l’establiment de relacions d’ajuda basades en el respecte i l’empatia, de forma que el professorat ofereixi a l’alumnat models de referència pel creixement i l’adquisició de l’autonomia personal necessària. La tasca tutorial és una acció compartida per tot l’equip docent, defensada amb coherència i responsabilitat.

 PFI. Auxiliar d’imatge personal: Perruqueria i estètica.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

           Atenció a persones en situació de dependència

 

Perruqueria i cosmètica  capil·lar


Cicles Formatius de Grau Superior

       Integració Social

            Educació Infantil