Aula d’Acollida

L’aula d’acollida és l’espai on els alumnes nouvinguts assoleixen els coneixements bàsics de la llengua catalana, així com el suport emocional necessari per tal d’incorporar-se al més aviat possible a l’aula ordinària i el nou entorn d’acollida. L’objectiu és que aquests alumnes puguin gaudir de totes de les experiències i els aprenentatges compartits amb la resta de companys del centre al més aviat possible. Les activitats d’ensenyament-aprenentatge es porten a terme des d’un enfocament intercultural. Així, es valora la cultura d’origen i la d’acollida.

Per dur a terme aquesta tasca disposem d’un equip de professionals integrat per: la tutora i professora d’aula d’acollida; la coordinadora LIC  del centre,  i el suport de l’assessora LIC, que ens visita periòdicament.

Es compta amb el tutor de l’aula ordinària, així com els professors de les matèries que l’alumne nouvingut fa amb el grup-classe. També, si és necessari, el departament d’Orientació i l’EAP hi col·laboren.

Els alumnes de l’aula d’acollida disposen d’altres recursos del pla educatiu d’entorn. Això suposa l’elaboració d’un itinerari personalitzat que permeti a cada alumne assolir gradualment els objectius educatius.

Tant els alumnes d’acollida com la resta d’alumnes que necessitin suport lingüístic trobaran eines, recursos i activitats diverses al nostre Moodle que és obert per tal d’assolir els coneixements bàsics en llengua catalana i coneixement de l’entorn educatiu.

aulaacollida3r