Matemàtiques

Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi que han d’ajudar totes les persones a raonar, de manera crítica, sobre les diferents realitats i problemàtiques del món actual.

Des del Departament de Matemàtiques de l’Institut Puig i Cadafalch creiem que s’ha d’adquirir la competència matemàtica a partir de contextos que tinguin sentit per a l’alumnat i que donin també sentit al coneixement matemàtic que es pretén desenvolupar.

Aprendre amb significat és fonamental per a l’alumnat. És important que percebi les matemàtiques com una eina útil en la comprensió, interpretació i resolució de múltiples situacions i contextos.

Per això, creiem en un aprenentatge actiu per part de l’alumnat basat principalment en la resolució de problemes, ja que facilita la construcció de nous coneixements.

Amb aquesta intenció, el professorat del departament dissenyem les situacions d’aprenentatge estructurades amb activitats que:

  • Descriuen situacions i problemàtiques diverses, transversals  i reals, que intenten fomentar l’interès i la discussió, que generen la necessitat de nous coneixements per resoldre-les i que permeten la construcció d’aquests nous coneixements recolzats en fets i situacions concretes.
  • En la mesura del possible, permeten que l’alumnat pugui anar deduint, amb l’ajuda del professorat, nous conceptes que s’aniran treballant.
  • Consoliden aquests conceptes.
  • Apliquen els coneixements adquirits en altres contextos i situacions quotidianes i properes a l’alumnat, així com en l’àmbit d’altres camps del coneixement.

El fet de crear els nostres propis materials ens permet adequar aquestes activitats als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

Per tal de facilitar la comprensió de nous conceptes i d’aplicar-los per modelitzar i resoldre problemes, fomentem l’ús de les TIC tot treballant amb aplicacions interactives d’elaboració pròpia o d’altres, que es disposen a la xarxa i fent ús a l’aula de material manipulable.

Alumnat de 3r d’ESO fent l’activitat “First dates” per estudiar la compatibilitats dels sistemes d’equacions lineals.