Matemàtiques

Departament de Matemàtiques

Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat que han d’ajudar a totes les persones a raonar, de manera crítica, sobre les diferents realitats i problemàtiques del món actual

Des del Departament de Matemàtiques de l’Institut Puig i Cadafalch creiem que s’ha d’adquirir la competència matemàtica a partir de contextos que tinguin sentit per a l’alumnat i que donin també sentit al coneixement matemàtic que és pretén desenvolupar.

Per l’alumne/a, aprendre amb significat és fonamental. És important que percebi les matemàtiques com una eina útil en la comprensió, interpretació i resolució de múltiples situacions i en múltiples contextos.

Per això, creiem en un aprenentatge actiu per part de l’alumne, basat principalment en la resolució de problemes, ja que facilita la construcció de nous coneixements.

Amb aquesta intenció el professorat del departament dissenyem els materials en format digital . amb l’estructura següent

  • Activitats que descriuen situacions problemàtiques diverses, reals, que intenten fomentar l’interès i la discussió, que generin la necessitat de nous coneixements per resoldre-les i que permetin la construcció d’aquests nous coneixements recolzats en fets i situacions concretes.

  • Activitats que, en la mesura del possible, permetin que l’alumne pugui anar deduint, amb l’ajuda del professorat els nous conceptes que s’aniran treballant.

  • Activitats de consolidació dels nous conceptes.

  • Activitats d’aplicació dels coneixements adquirits a la resolució de problemes basats en contextos reals i situacions quotidianes i properes als alumnes com en l’àmbit d’altres camps del coneixement.

El fet de crear els nostres propis materials ens permet adequar aquestes activitats als diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

Per tal de facilitar la comprensió de nous conceptes i d’aplicar-los per modelitzar i resoldre problemes fomentem l’ús de les TIC , treballant amb aplicacions interactives d’elaboració pròpia o d’altres que es disposen a la xarxa i fent ús a l’aula de material manipulable.

Activitats de classe.

Càlculs amb nombres enters (1r d’eso)

Visualització d’equacions de 1r grau (2n d’eso)

Pràctiques de “la funció lineal i afí” (3r eso)


Visita al MMACA  3r d’eso febrer 2020

Visita de 4t d’ESO a La Pedrera, febrer 2020.