Català

Departament de Llengua i literatura catalana.

El coneixement de la llengua i literatura catalana és la porta d’entrada a la cultura del nostre país. Atès el paper cabdal de la comunicació a la nostra societat, treballem per dotar l’alumnat de prou eines per créixer intel·lectualment així com en els aspectes emocionals i socials.

Dominar la comprensió i l’expressió oral i escrita, potenciar el gust per la lectura, valorar la literatura universal, i la catalana en particular, com una expressió de la sensibilitat i la intel·ligència humanes, així com l’amor i el respecte per totes les llengües del món, són els objectius que ens plantegem per l’assoliment de la competència plena en català.

Amb la ferma convicció que el coneixement de la llengua i la literatura és un valor afegit i una oportunitat a l’hora d’afrontar els reptes que la vida ens ofereix, el professorat del departament ens esmercem dia rere dia per fer la nostra tasca.

ACTIVITATS

Algunes activitats relacionades amb el departament són la gestió de la biblioteca, la coordinació lingüística de l’Institut, l’acompanyament lingüístic a l’alumnat nouvingut, els crèdits de Revista, Cinema i llenguatge, xerrades-col·loqui amb els autors dels llibres que ha llegit l’alumnat, sortides a la biblioteca municipal, lectura pública de sant Jordi a la plaça santa Anna, el concurs literari de Sant Jordi, etc.

Els components del departament de llengua i literatura catalana som:

  • David Caldeira i Bacardit, cap de departament, professor de 3r d’ESO i de 2n de batxillerat.

  • Teresa Duatis i Subirats, professora de 1r i 2n d’ESO, del crèdit variable de Revista a 3r d’ESO i responsable de la biblioteca.

  • Isabel Díaz i Valbuena, professora de 2n d’ESO i del crèdit variable de Francès a 3r d’ESO.

  • Jordi Macau i Sala, tutor i professor de l’aula d’acollida i de 1r d’ESO.

  • Eugènia Monforte i Brasó, professora de 4t d’ESO, de 1r de batxillerat i coordinadora lingüística de centre.