Orientació

QUI SOM?

MARIA LOZANO Orientadora 1r i 2n ESO  mglozano@inspuig.org

JUDIT COT Orientadora 3r i 4t ESO   jscot@inspuig.org

EMMA TORRES Tècnica d’Integració Social (TIS)  emma.torres@inspuig.org

DAVID SERRA Educador Social david.serra@inspuig.org

QUÈ FEM?

Departament d’Orientació/Psicopedagogia

El Departament d’orientació s’encarrega juntament amb la resta de departaments de l’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes. Concretament, als alumnes que presenten més dificultats en l’aprenentatge i, molt particularment, als que necessiten suports educatius específics per progressar en els aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries del centre.
Per tant, els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats i els alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge són els primers que s’han de beneficiar de la nostra intervenció.
Entre d’altres funcions en el nostre àmbit destaquem: la cooperació en la confecció dels PI, la coordinació entre primària i secundària, les atencions individualitzades, el suport a l’acció tutorial, la coordinació amb serveis externs i l’orientació acadèmica-professional.

Integradora Social i Educador Social

Col·laboren en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal amb l’alumnat que es troba en situació de risc, i intervé directament amb els joves o infants, les seves famílies i els agents socials de l’entorn.

Fan el seguiment de l’absentisme escolar i les necessitats socials d’alumnat i famílies.

Es coordinen amb diferents serveis externs (Serveis Socials, Espai Jove, Ajuntament de Mataró…) al centre per tal de vetllar pel benestar de l’alumnat i les famílies.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

https://estudiaramataro.cat/

https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/