Orientació

Departament d’Orientació/Psicopedagogia

El Departament d’orientació s’encarrega juntament amb la resta de departaments de l’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes. Concretament, als alumnes que presenten més dificultats en l’aprenentatge i, molt particularment, als que necessiten suports educatius específics per progressar en els aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries del centre.
Per tant, els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats i els alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge són els primers que s’han de beneficiar de la nostra intervenció.
Entre d’altres funcions en el nostre àmbit destaquem: la cooperació en la confecció dels PI, la coordinació entre primària i secundària, les atencions individualitzades, el suport a l’acció tutorial, la coordinació amb serveis externs i l’orientació acadèmica-professional.