Projecte Pausa

Pla lector, Escolta’m, Dinàmiques i Mindfulness

EL BENESTAR EMOCIONAL DE L’ALUMNAT, L’EIX CENTRAL D’UNA COMUNITAT QUE EDUCA

Des dels seus inicis, la línia ideològica de l’institut s’ha caracteritzat per tenir l’educació emocional com a eix del projecte educatiu de centre. Vam ser pioners en designar dos tutors per grup-classe, gestionar les incidències a través d’un procés de diàleg i reflexió (full d’incidències), treballar en projectes d’inclusió, la codocència com eina per tractar la diversitat i, en definitiva, poder atendre millor l’alumnat en tots els àmbits de l’educació.

El Projecte Pausa, així com el seu nom indica, és un pla proposat per a atendre, acompanyar i millorar el benestar emocional del nostre alumnat en una franja horària diària de 30 minuts no adscrita a cap departament curricular. Hi participen 54 professors i 492 alumnes.

És un projecte que vam començar el curs 2021-22 fruit del debat i de la reflexió sobre la necessitat de trobar un espai en el marc lectiu per tal que el professorat tutor i l’alumnat tutoritzat es poguessin trobar, en grups reduïts de tres o quatre alumnes, per portar a terme les tutories reduïdes. Això és el Projecte Escolta’m, el pilar central del Pausa.

Aquí cal afegir el Pla lector, dinàmiques grupals i sessions de mindfulness

Setmanalment, un grup d’alumnes fa una tutoria reduïda amb el seu tutor (Escolta’m), una dinàmica de grup (Educació emocional) i tres sessions de lectura (Pla lector). 

El Projecte Pausa es fa a l’ESO, a batxillerat i al CFGM que tenim als matins. En els tres nivells de l’ensenyament, la filosofia d’atendre, acompanyar i millorar el benestar emocional del nostre alumnat és la mateixa, però varien les dinàmiques.

Si en vols saber més, clica aquí.