Qualitat i Millora

La finalitat de la nostra Política de Qualitat és aconseguir satisfer les necessitats dels grups d’interès (alumnat, famílies, empreses, treballadores i societat), mitjançant la col·laboració entre les parts.

Els eixos vertebradors i fonamentals en l’assoliment dels objectius són:

  • L’atenció directa i propera
  • L’acció tutorial a diferents nivells
  • L’adaptació a les noves necessitats educatives i socials
  • La millora contínua

L’equip directiu impulsa i acompanya al personal del centre en el desenvolupament i millora de les seves funcions. Els hi proporciona i gestiona els mitjans que estan al seu abast per assolir els objectius de qualitat.