Política de Qualitat

L’Institut Josep Puig i Cadafalch promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada; la norma de referència és UNE-EN-ISO 9001:2015, per la qual cosa el seu funcionament ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, sense descuidar el manteniment o increment dels elements curriculars tant de l’educació reglada i l’estat físic de les instal·lacions, per tal de respondre adequadament a les necessitats i expectatives de tots els membres de la comunitat educativa i de les empreses col·laboradores de forma respectuosa amb el medi ambient.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, organitzacions i institucions, empreses col·laboradores i societat en general, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius.

L’actuació de l’Institut Josep Puig i Cadafalch, d’acord amb el PEC (Projecte Educatiu de Centre), té com a propòsit educar i formar l’alumnat. Això vol dir desenvolupar tant la seva personalitat com ensenyar el jovent a ésser lliures, a estar capacitats per decidir el seu futur i a incidir en la societat en la qual visquin.