Política de Qualitat

L’Institut Josep Puig i Cadafalch promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada; la norma de referència és UNE-EN-ISO 9001:2015, per la qual cosa el seu funcionament ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, sense descuidar el manteniment o increment dels elements curriculars, de l’educació reglada i de l’estat físic de les instal·lacions, per tal de respondre adequadament a les necessitats i expectatives de tots els membres de la comunitat educativa i de les empreses col·laboradores i de forma respectuosa amb el medi ambient. 

L’objectiu principal és millorar, satisfer i garantir la confiança dels nostres grups d’interès, atenent sempre la seva diversitat per tal d’obtenir un procés d’ensenyament-aprenentatge de qualitat. 

El nostre èxit en la qualitat es fonamenta en l’organització i el compromís del centre i de tota la comunitat educativa, organitzacions i institucions, empreses col·laboradores i societat en general, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir aquest objectiu. 

L’actuació de l’Institut Josep Puig i Cadafalch, d’acord amb el PEC (Projecte Educatiu de Centre), té com a propòsit educar i formar l’alumnat. Això vol dir desenvolupar, tant la seva personalitat, com ensenyar el jovent a ser lliures, a estar capacitats per decidir el seu futur i a incidir en la societat en la qual visquin. 

La Política de Qualitat de l’Institut és un instrument per assolir el compliment de la missió i la visió i per difondre els valors que l’institut reconeix com a propis.