Tecnologia

Durant els diferents cursos d’ESO es pretén tenir una visió general dels aspectes tecnològics del nostre entorn. A la nostra metodologia de treball destaca la importància de la elaboració de projectes tecnològics, que realitzem al taller i a l’aula de robòtica. A més sempre dissenyem les nostres activitats des de la sostenibilitat i fem servir materials reciclats.

En les matèries del Departament de Tecnologia es proporciona la base per comprendre els canvis profunds que es donen en una societat cada vegada més tecnificada i digitalitzada, i té per objecte el desenvolupament de destreses de naturalesa cognitiva i procedimental al mateix temps que actitudinals. Així doncs, l’ús crític, responsable i sostenible de la tecnologia, la valoració de les aportacions i l’impacte de la tecnologia en la societat, en la sostenibilitat ambiental i en la salut, el respecte per les normes i els protocols establerts per a la participació en la xarxa, així com l’adquisició de valors que propicien la igualtat i el respecte cap als altres i cap al treball propi s’hi veurien reflectits.

Ens organitzem en cinc blocs: procés de resolució de problemes i de projectes; comunicació i difusió d’idees; pensament computacional, programació i robòtica; digitalització de l’entorn personal d’aprenentatge i tecnologia sostenible.

1r ESO: Tecnologia i digitalització I i optativa de programació

Tecnologia i digitalització I

A primer curs introduïm l’assignatura amb activitats per saber fer servir programes ofimàtics (Google Suite i LibreOffice), que complementem amb píndoles de mecanografia, necessaris transversalment com a coneixements per a la resta d’assignatures. Continuem estudiant la tecnologia, el procés tecnològic i el taller i les seves ferramentes, sabers que apliquem a un projecte per treballar la fusta. En relació amb el procés tecnològic també ens centrem en la part de disseny amb l’explicació de nocions de dibuix tècnic.

Es realitza un taller per par del “Centre de valorització de residus del Maresme” anomenat “Ciutat sostenible”. 

Optativa de Programació

A primer oferim una optativa que es pot realitzar al primer quadrimestre o al segon i s’introdueix el llenguatge de programació per blocs.

Amb la plataforma “Hour of code” l’alumnat disposa d’un espai virtual d’aprenentatge guiat pel professorat on es plantegen reptes i de diferents temàtiques.

L’optativa està dissenyada per desmitificar la programació, demostrar que tothom pot aprendre els fonaments, i fer que més persones formin part del camp de les ciències de la computació.

2n ESO: Tecnologia i digitalització II i optativa de robòtica (Riure amb els robots)

Tecnologia i digitalització 2

En el segon curs es segueix la matèria iniciada a primer amb l’anàlisi de l’energia des de la producció fins al consum, el transport i les formes. A Mataró disposem del “Centre de valorització de residus sòlids” on fem una visita per veure el tractament de residus de la nostra ciutat i la producció d’energia amb l’objectiu de valorar l’energia com a factor tecnològic clau del desenvolupament sostenible.

S’inicien els coneixements d’electricitat i electrònica amb la Llei d’Ohm i l’electrònica analògica amb l’ajuda de simuladors de circuits.

Finalment s’utilitzen aplicacions CAD en 2D per a la representació d’esquemes, circuits i plànols. Modelar amb “Tinkercad” i utilitzem aquests coneixements per construir un petit objecte que es pugui imprimir en 3D.

Robòtica I: Riure amb els robots

Aquesta optativa busca desenvolupar el raonament lògic i la creativitat per mitjà de la programació de robots i altres dispositius. L’estructura de les classes es basa en la resolució de reptes, en els quals han de crear un codi per a reproduir unes accions concretes. A més, com activitat avaluativa i projecte, l’alumnat aplicarà els coneixements de l’assignatura amb la elaboració d’una coreografia per a un robot mòbil, amb música inclosa.

3r ESO: Tecnologia i digitalització 3 i optativa de robòtica 2

El funcionament de les estructures es fa a partir d’activitats pràctiques com el Leonardome de la foto. També fem diversos mecanismes per començar a aprendre com funcionen les màquines. Fem programació informàtica amb l’hora de codi i scratch i fem robòtica bàsica on els alumnes aprenen per a què serveix la programació informàtica.

3r ESO Optativa Robòtica.

Aquesta optativa és una continuació de la robòtica feta a segon. Es combina la mecànica amb l’electrònica creant projectes que ajuden a l’alumnat a entendre el funcionament intern. Programen sensors, motors, leds, brunzidors… per simular les tasques que la robòtica ens mostra dia a dia. Des del moviment d’un braç mecànic fins a la gestió d’una casa domòtica.

4t ESO: Optativa Tecnologia 

Electrònica analògica i digital, pneumàtica, disseny i impressió en 3D

En aquesta optativa es defineixen els conceptes bàsics de l’electrònica així com s’aprèn a treballar amb variables binàries i portes lògiques. També es fa una introducció a la pneumàtica i l’alumnat aprèn a treballar i modelar peces en 3D amb Sketchup i Tinkercad, per la seva posterior impressió en 3D en el propi centre.

4t ESO: Optativa informàtica

En escollir informàtica com a optativa els alumnes descobreixen les múltiples possibilitats de la informàtica. A part d’ofimàtica, ja feta en cursos anteriors, els donem tot un ventall d’opcions com el tractament d’imatge àudio i vídeo, els aspectes ètics de la informació a les xarxes socials, els temes de seguretat en la seva identitat digital, programació, i les darreres tendències en el món dels ordinadors.

Batxillerat

A Batxillerat, les Tecnologia i Enginyeria I i II són una matèria de modalitat del batxillerat científic-tecnològic, que es pot cursar juntament amb Matemàtiques, Física, i Dibuix Tècnic o Química. Aquestes matèries estan enfocades a treballar els conceptes que s’hauran de dominar per tothom que es presenti a les PAU d’aquesta matèria.

Treballs de recerca

Des del departament de Tecnologia també es tutoritzen treballs de recerca sobre mecanismes, habitatges del futur, i aplicacions informàtiques.