Aula Viva

 

SIEI (Suport integral a l’educació inclusiva)

Segons les instruccions del curs 19-20:

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE, són dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les plantilles dels centres com a recursos intensius per atendre l’alumnat amb NEE que ho necessitin

A qui s’adreça el Suport

Als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.

L’atenció dels alumnes que reben aquest suport és responsabilitat de tot l’equip docent i en concret del tutor del grup de referència,  l’alumne ha d’anar al seu grup de referència, i és aquest espai que ha d’adaptar-se a la necessitat de l’alumne

La proposta d’escolarització respon a l’informe de reconeixement de necessitats específiques de suport educatives elaborat per l’EAP per als alumnes escolaritzats des de de 2n cicle educació infantil fins  4rt ESO, al llarg de l’escolarització i en qualsevol etapa

-Documentació administrativa i expedient acadèmic dels alumnes. Els alumnes que reben el suport SIEI han disposar del dictamen i/o informe de reconeixement de necessitats educatives especials elaborat per l’EAP i el Pla de suport individualitzat (PI). La documentació administrativa restant serà la mateixa per a la de l’alumne en general.

-Avaluació. Els alumnes amb pla de suport  individualitzat han de ser avaluats, en les comissions d’avaluació del seu grup-classe o grup d’alumnes, en referència als criteris d’avaluació descrits en el seu PI.

En el nostre centre tenim una aula física que anomenem Aula viva on treballem de manera diferent amb l’alumnat que forma part del recurs, fem tallers, treballem per centres d’interès i /o projectes.

També treballem molt la part d’emocions i habilitats socials.

Pretenem que siguin autònoms en les diferents situacions que es poden donar a la vida diària, per això els continguts són molt significatius i funcionals.

Actualment hi ha 11 alumnes de tots els cursos de l’ESO.